Violina

Uticaj pušenja na ljudski organizam

• Višegodišnji pušaþki staž smatra se glavnim uzroþnikom više od 24 razliþita oboljenja. Za niz drugih oboljenja, pušenje postaje faktor koji otežava ozdravljenje i pogoršava sliku bolesti. Zanimljiva su istraživanja, koja ukazuju na direktnu povezanost navike pušenja, broja popušenih cigareta, dužine pušaþkog staža i pojave oboljenja. U periodu posle 1900. godine broj pušaþa u svetu rapidno je rastao sve do kasnih šezdesetih godina. U tom periodu se smrtnost od malignih oboljenja udvostruþila, a ono što je posebno zanimljivo, je da smrtnost od tipiþne pušaþke bolesti, karcinom bronha, uveüava 50 puta, odnosno, od sto ljudi koji dobiju karcinom bronha oko 95% su dugogodišnji pušaþi, a ostali su pasivni, tj. prisilni pušaþi koji su godinama udisali tuÿi duvanski dim. Meÿu dugogodišnjim pušaþima je višestruko þešüa pojava raka usana, nepca, jezika, grliüa materice dok, recimo kod raka glasnih žica skoro nema nepušaþa. Duvan ošteüuje krvne sudove u organizmu, a u zavisnosti od lokacije ošteüenih sudova doüi üe do pojave oboljenja. Najþešüe je pogoÿen kardio i cerebro vaskularni sistem, što dovodi do pojave krajnje manifestacije infarkta srþanog mišiüa ili moždanog šloga. Manifestacija ovog oboljenja je meÿu dugogodišnjim pušaþima dva do tri puta þešüa, sa težim posledicama i, ako se smesta ne prekine sa pušenjem, dolazi do ponavljanja insulta, ali sada sa mnogo težim posledicama. Pomenimo i tipiþno pušaþko oboljenje «pušaþku nogu», poþinje naizgled sasvim naivnim simptomima kao hladna noga, da bi se posle niza manifestacija završilo sa otpadanjem pojednih prstiju, otvaranjem rana koje skoro nikako ne zarastaju i gangrenom. Kasnije, rane se javljaju u sve višim delovima noge, što može dovesti do ugrožavanja života. Istovremeno, otrovi duvana putem krvotoka, bivaju razneti u sve delove tela, negativno utiþu na funkcije üelija, dovode do poremeüaja funkcije tkiva i organa. Te pojave kod svakog þoveka poprimaju specifiþne karakteristike, tako da se þesto previdi, da su ti poremeüaji direktna posledica pušenja, pripisuju drugim uzrocima. Istovremeno, otrovi cigarete nikako ne mogu da idu zajedno, posebno zbog izuzetno negativnog uticaja otrova na mitohondrije, generatore energije u organizmu i zato sportisti pušaþi, vrlo brzo završavaju karijeru i bivaju autsajderi.

• Duvan je odgovoran za jednu treüinu svih sluþajeva karcinoma.

• Stope smrtnosti od karcinoma su dva puta veüe kod pušaþa nego kod nepušaþa, þak su kod onih koji puše mnogo þetiri puta veüe.

• Pušenje cigareta je vezano za preko 90% sluþajeva karcinoma pluüa, najþešüeg karcinoma kod oba pola.

• Pusenje je povezano je sa karcinomom usta, farinksa, larinksa, ezofagusa, želuca, pankreasa, cerviksa, bubrega, uretera i bešike.

• Prouzrokuje i druge bolesti disajnih organa.

• Jedna petina smrti od srþanih bolesti je vezana za pušenje.

• Pušenje je i najsnažniji faktor rizika za vaskularna oboljenja kao što su arteriosclerosis obliterans i thromboangiitis obliterans – “pusacka noga”.

• Ulkus želuca i dvanaestopalþnog creva su þešüi kod pušaþa

(#)

Generalna :: Autor niniviolina 08:35